Ipocrizia prezidențială. Cum a colaborat Klaus Iohannis cu Adrian Năstase

Ipocrizia prezidențială. Cum a colaborat Klaus Iohannis cu Adrian Năstase

Ipocrizia prezidențială. Cum a colaborat Klaus Iohannis cu Adrian Năstase

by November 5, 2019 0 comments

Președintele Klaus Iohannis a declarat, cu ocazia învestirii Guvernului Orban că ”societatea românească nu a evoluat, după Revoluție,  așa cum trebuie,  din cauza PSD”. ”Trebuie să o spunem direct, să nu ne ascundem, PSD a fost cel mai mare rău pentru România în ultimii 30 de ani”, a precizat Iohannis.

Făcând apel la istoria recentă, nu putem să nu ne aducem aminte de relațiile special pe care Iohannis le-a avut, de-a lungul anilor,  cu ”cancerul politicii românești”, cu ”ciuma roșie”. Un prim episod de menționat este numirea lui Iohannis, la propunerea  PDSR ( PSD de acum),  în 1997, în funcția de inspector școlar general, la Sibiu, atunci când actualul președinte, se lansa în politică. Sau este de menționat  că Iohannis a intrat în memoria colectivă, mulți ani, drept premierul de la Grivco, susținut de PSD-PNL.

Dar, cel mai important moment al bunelor relații întreținute de Iohannis cu PSD  este semnarea protocolului dintre  Adrian Năstase, președinte al PSD și Klaus Iohannis, președinte FDGR,  pe perioada 2002-2004, când social-democrații se aflau în fruntea Guvernului. Este vorba despre un acord nu numai parlamentar, ci și guvernamental, astfel că, în perioada Guvernului Năstase (2001-2004), FDGR s-a aflat la guvernare, atât la nivel central, cât și local.

Citiți protocolul de colaborare dintre PSD și FDGR și trageți concluziile:

 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT                           FORUMUL DEMOCRAT AL  GERMANILOR DIN ROMÂNIA

 

P R O T O C O L  PRIVIND COLABORAREA ÎNTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA  în perioada 2002-2004

Având în vedere rezultatele pozitive ale colaborării pe probleme punctuale între  Partidul  Social  Democrat  şi  Forumul  Democrat  al  Germanilor  din  România;  -Ţinând  seama  de  efectele      benefice   ale  colaborării PSD-F.D.G.R.  din  anul  2001  şi  până  în  prezent  asupra  realizării  unor  deziderate majore ale întregii societăţi româneşti;  -Considerând că menţinerea  stabilităţii  politice  din  ţara  noastră  are o importanţă   fundamentală   pentru   accelerarea   procesului   de   integrare   europeanăşi euroatlantică;  – Fiind conştienţi  de  necesitatea  intensificării  eforturilor  pentru  îndeplinirea criteriilor  de  aderare,  atât  din  perspectiva  primirii  României  în  NATO,  precum şi  în scopul accelerării negocierilor cu Uniunea Europeană;  –  Având în vedere cerinţa  urgentării  reformei  politice  şi  instituţionale, continuarea    procesului    de    descentralizare,    accelerarea    privatizării şi dezvoltarea infrastructurii în toate zonele ţării;  -Fiind conştienţi  că  în  România  există cadrul  juridic,  voinţa  politică şi premise  reale  pentru  finalizarea  şi  încheierea  amplului  proces  de  soluţionare  a problemelor   proprietăţii, înmânarea      titlurilor   de   proprietate pentru fondul funciar şi forestier, retrocedarea, în natură sau prin despăgubiri, a imobilelor naţionalizate;  – Luând în considerare voinţa  comună  a  părţilor  de  asigurare  a  stabilităţii sociale prin măsuri eficiente  de protecţie şi solidaritate socială;  – Apreciind că prin colaborarea PSD-F.D.G.R. se obţine o îmbunătăţire a relaţiilor dintre majoritate şi minorităţile naţionale din România;  – Pornind  de  la  faptul  că minorităţile  reprezintă  o  avuţie  culturală şi spirituală  pentru întreaga ţară, considerând că din respectarea şi lărgirea drepturilor   minorităţilor  naţionale  nu  rezultă  restrângerea  drepturilor  majorităţii  româneşti, ci  asigurarea  egalităţii  de  şanse  a  tuturor  cetăţenilor ţării;

Exprimându-şi  voinţa  ca  prin  colaborarea  lor  să  contribuie  la  o  convieţuire armonioasă  a  diferitelor  etnii  din  ţara  noastră,  precum  şi  la  izolarea  politică a forţelor extremist-populiste;  –    Având în vedere că părţile  semnatare  îşi  propun  păstrarea,  exprimarea  şi dezvoltarea  identităţii  etnice a tuturor  minorităţilor  naţionale  din  România, inclusiv a celei  germane, în conformitate cu Constituţia României, Convenţia  Europeană  a  drepturilor  omului,  Convenţia-cadru  pentru  protecţia minorităţilor  naţionale, Carta  europeană  a  limbilor  regionale  sau  minoritare,  Carta europeană a autonomiei locale;  – Conştienţi  de  consecinţele  pozitive  ale  colaborării  dintre  părţile  semnatare  pe  plan internaţional, care a constituit  un element important atât în eliminarea obligativităţii   vizelor   pentru   cetăţenii   români   care   călătoresc   în   spaţiul Schengen, cât şi pentru accelerarea procesului de integrare a României  în NATO,

PARTIDUL    SOCIAL    DEMOCRAT    ŞI    FORUMUL    DEMOCRAT    AL    GERMANILOR DIN ROMÂNIA îşi manifestă voinţa de a continua şi dezvolta colaborarea   lor   în   perioada   2002-2004,  în  vederea  accelerării  reformelor  economice,  stopării  sărăciei,  combaterii  corupţiei şi  a  criminalităţii,  respectării drepturilor  omului,  intensificării  eforturilor  pentru  integrarea  în  structurile  NATO  şi Uniunea Europeană.  ÎN   ACEST   SCOP, PARTIDUL   SOCIAL   DEMOCRAT   ŞI   FORUMUL   DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA ÎNCHEIE  PREZENTUL PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU PERIOADA 2002 – 2004:  I.CU PRIVIRE LA RELAŢIILE POLITICE DINTRE PSD-F.D.G.R. 1.PSD şi F.D.G.R. – formaţiuni politice responsabile faţă de destinele ţării – vor   colabora   permanent   la   nivelul   conducerilor   centrale,   informându-se reciproc asupra problemelor prioritare.

PSD  şi  F.D.G.R.   se   angajează să   susţină,  în relaţiile lor   internaţionale,  interesele  fundamentale  ale  României,  politica  externă  a  Guvernului   de   integrare   europeană şi   euroatlantică, asigurându-se   o   informare   reciprocă   prealabilă   asupra   problemelor   deosebite. Părţile semnatare convin ca reprezentanţii lor să aibă posibilitatea de a participa, în calitate de invitaţi, la reuniunile naţionale ale celor două formaţiuni politice.

PSD şi F.D.G.R. stabilesc să se realizeze o informare operative în legătură  cu  analizele şi hotărârile   adoptate   de   organele   executive   centrale ale celor două formaţiuni politice în probleme de interes comun. Părţile semnatare vor realiza de comun acord schimburi de experienţă, dezbateri şi  simpozioane  pe  diferite  teme  ale  activităţii  politice,  economice şi sociale.Cele  două  formaţiuni  politice  vor  continua  să  acorde  o  atenţie prioritară  tematicii  privind  protecţia  minorităţilor  naţionale, dezvoltarea instituţionalăşi legislativă a problematicii acestora.  Se vor lărgi, în continuare, condiţiile pentru asigurarea dreptului cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor  naţionale  de  a-şi  păstra şi dezvolta  identitatea  etnică,  astfel  încât  să  se  poată  manifesta  pe  deplin  în  sfera  culturii,  religiei,  educaţiei,  învăţământului şi vieţii publice. Se va acorda o  atenţie  deosebită  problemelor  comunităţilor minoritare din localităţile unde ponderea lor este mică în raport cu populaţia majoritară. Se  va  acorda  atenţie  sumei  alocate  de  Ministerul  Informaţiilor Publice minorităţii germane pentru sprijinul activităţilor proprii. Această    sumă    trebuie    să    reflecte    numărul    membrilor    comunităţii precum şi numărul organizaţiilor locale.

PSD şi F.D.G.R.vor acţiona pentru aplicarea corectă a Tratatului dintre  România  şi  R.F.  Germania  privind  cooperarea  prieteneascăşi parteneriatul în Europa. Părţile   semnatare   solicită   birourilor   de   presă   ale   celor   două formaţiuni  politice  să  organizeze,  atunci  când  este  cazul,  conferinţe  de  presă  comune  şi  să  difuzeze  comunicate,  stabilite  de  comun  acord,  pentru informarea corectă şi operativă a opiniei publice.

ÎN  LEGĂTURĂ  CU  COLABORAREA  LA  NIVEL  PARLAMENTAR  INTRE  PSD-F.D.G.R

PSD şi  F.D.G.R.  cer  deputaţilor  si  senatorilor  reprezentând  cele  două formaţiuni   politice să conlucreze   activ şi   permanent pentru adoptarea  actelor  normative  din  Programul  legislativ,  în  scopul  alinierii la reglementările Uniunii Europene. Grupul parlamentar PSD din Camera Deputaţilor va desemna din conducerea  sa  un  deputat  care  va  avea  consultari  săptămânale sau ori  de  câte  ori  este  nevoie  cu  deputatul  reprezentând  F.D.G.R.,  în  vederea stabilirii priorităţilor şi punctelor de vedere coerente la proiectele de legi aflate în dezbaterea Parlamentului. Cei doi deputaţi vor realiza un 3 schimb de informaţii şi documente în legătură cu diverse proiecte de acte normative.

La   nivelul   Comisiei   pentru   drepturile   omului,   culte   şi   problemele   minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, deputaţii reprezentând cele  două  formaţiuni  politice  vor  asigura  conlucrarea  strânsă şi eficientă  în  discutarea  şi  aprobarea  operativă  a  proiectelor  de  acte  normative.  PSD şi F.D.G.R. cer deputaţilor şi senatorilor reprezentând cele douăformaţiuni  politice  să  colaboreze  susţinut,  în  cadrul  grupurilor  de prietenie precum şi în cazul unor intalniri bilaterale cu reprezentanti ai  R.F.  Germania  şi  Austriei,    în  vederea  promovării  intereselor  ţării noastre  în plan internaţional.

CU   PRIVIRE   LA   SUSŢINEREA   GUVERNULUI   ÎN   APLICAREA   PROGRAMULUI SĂU DE GUVERNARE.

PSD şi  F.D.G.R.  se  angajează să  susţină  Executivul în  aplicarea  Programului său de guvernare – adoptat de Parlamentul României, a Planului  de  acţiuni  2002,  precum  şi  a  strategiilor  de  dezvoltare  economicăşi socială la nivel naţional, regional şi local. În domeniul accelerării reformei economice, PSD şi F.D.G.R.vor lua măsurile  guvernamentale  şi  parlamentare  necesare  pentru  asigurarea  creşterii  economice susţinute. Se  va  analiza  gradul  de  fiscalitate  şi  în  baza  programului  de  guvernare se vor căuta soluţiile de reducere a acestuia.  Se va accelera ritmul privatizării  societăţilor  comerciale  cu  capital  majoritar de stat din industrie şi agricultură. Va fi  demarat procesul  de  restructurare  temeinică  a  sectorului  energetic. Se va acţiona  pentru  reducerea  blocajului  financiar  existent  în  economie. –   Se va analiza posibilitatea ca  la elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul 2003 un anumit procent din cota ce va fi aprobată de Parlament  drept  cheltuială  deductibilă  din  impozitul  pe  profit,  să poată  fi  orientat  pentru  sprijinirea  unor  instituţii  sau  activităţi culturale,   de   învăţământ,   religioase,   de   binefacere,   asociaţii sportive. Vor fi  sprijinite întreprinderile mici şi  mijlocii  prin  asigurarea  de  resurse  financiare  pentru  a  accede  la  diferite  programe,  de  exemplu prin fundaţiile F.D.G.R.

Cele   două   formaţiuni   vor   susţine   înfiinţarea   Agenţiei Române pentru Investiţii.  Vor  fi  sprijinite  investiţiile  acordându-se  o  atenţie  deosebită investiţiilor  străine,  mai  ales  a  celor care au la baza  capital  german sau austriac. Vor fi sprijinite investiţiile în construcţiile de locuinţe. Va fi amendată legislaţia în domeniul contractelor comerciale în scopul întăririi responsabilităţii părţilor contractante.    Se   va   finaliza   proiectul   de   lege   privind   organizarea   şi funcţionarea cooperaţiei  (decembrie 2002). Părţile semnatare vor acţiona pentru finalizarea procesului de retrocedare a proprietăţilor.          Pe  baza  unui  program  naţional, se  va acţiona pentru  încheierea,  în  linii   generale,  a  înmânării   titlurilor de proprietate  pentru  fondul  funciar  şi  fondul  forestier  până  la  31  decembrie   2002.

Membrii   comunităţii   germane   vor   fi   trataţi nediscriminatoriu.  Pământul  va  fi  retrocedat  în  natură;  doar  unde  acest lucru nu este posibil se va recurge la despăgubire. Se  va  adopta  Legea  privind  acordarea  de  despăgubiri pentru  imobilele  solicitate  şi  care  nu  pot  fi  restituite  în  natură  conform  prevederilor  Legii  nr.10/2001  (octombrie  2002) ţinând  seama  si  de  punctul  de  vedere  al  F.D.G.R.  exprimat in cadrul unor consultări prealabile. În  domeniul  descentralizării  administraţiei  publice,  Partidul Social  Democrat  şi  Forumul  Democrat  al  Germanilor  din România vor acţiona pentru  continuarea măsurilor de descentralizare după cum urmează: Se  vor acorda  resurse  financiare  suficiente  autorităţilor locale  pentru  a  putea   asigura  calitatea  serviciilor şi  funcţionarea instituţiilor  care au trecut  în subordinea  consiliilor  judeţene şi  a  consiliilor locale.

Se va continua susţinerea echitabilă din bugetul de stat a unităţilor administrativ-teritoriale  locuite  de  minorităţile  naţionale.  În  acest  sens ministerele de resort vor sprijini proiectele de infrastructurăşi alte proiecte pentru aceste zone.  Se  va  continua  majorarea  cotelor  defalcate  din  impozitul  pe  venit destinate finanţării consiliilor locale.

Se va mări,  în  continuare,  procentajul  sumelor  rămase  la  nivelul autorităţilorpublice locale din impozitul de venit şi din alte surse, prin legea anuală a bugetului de stat.  – Se  va  finaliza  aplicarea  prevederilor  Legii  nr.213/1998  privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia cu referire la  patrimoniul  public  şi  privat  al  unităţilor  administrativ-teritoriale  (30 iunie 2002).  – Se va monitoriza modul de  aplicare  a  Legii  administraţiei  publice  locale nr.215/2001 şi a normelor metodologice.  – Se  vor  lua  măsuri  pentru  aplicarea  şi  respectarea    prevederilor  art.38  lit.  „u”  din  Legea  nr.215/2001  privind  acţiunea  de  atribuire  sau de schimbare de denumiri de străzi, pieţe şi obiective de interes public local. – Se va abroga Decretul-Lege nr.100/1990. – Se  vor  stabili  competenţe  pentru  autorităţile  publice  locale  în  atribuirea   sau   schimbarea   denumirii   instituţiilor   de   învăţământ preuniversitar din unitatea administrativ-teritorială respectivă.  F.D.G.R.  va  continua  sa  intermedieze  programe  de  parteneriate  locale  si  regionale intre localităţi din România, Germania şi Austria.  5.PSD şi F.D.G.R.  vor acorda o atenţie specială protecţiei sociale. – Se va acţiona   consecvent   pentru   aplicarea   prevederilor   Legii   privind venitul minim garantat. –  Se va asigura implementarea corectă a Legii nr.189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice.  –  Se va asigura indexarea diferenţiată a pensiilor, acordându-se prioritate pensiilor mici. – Se va continua  procesul  de  recorelare  a  pensiilor  pentru  diminuarea  dezechilibrelor acumulate din anii anteriori. – Se  va  stabili  şi  plata  pensiei  într-un  termen  cât  mai  scurt  de  la  data  depunerii cererilor de pensionare. – Se va asigura susţinerea din punct de vedere instituţional si    financiar a  căminelor-spital  realizate  şi  întreţinute  cu  sprijin  german  şi  austriac  (ex Adam Müller Guttenbrunn Timisoara; Dr Carl Wolff Sibiu etc.)  – Se  va  crea  un  sistem  mai  avantajos  de  creditare  pentru  tinerii  absolvenţi în vederea obţinerii unei locuinţe.  6 în  domeniul  sănătăţii,  PSD  şi  F.D.G.R.  vor  acţiona  pentru  aplicarea  strategiilor şi programelor naţionale de îmbunătăţire efectivă a stării de sănătate a populaţiei: – F.D.G.R. va continua să susţină  reforma  sistemului  sanitar  din  România prin continuarea campaniei de strângere de fonduri din spaţiul german  si  intermedierea  unor  programe  de  schimb  de  experienţă  pe  diferite planuri; 7. În domeniul învăţământului, PSD şi F.D.G.R.stabilesc următoarele: – Susţinerea şi      dezvoltarea  cadrului instituţional al învăţământului,  pe  specialităţi şi  niveluri  de  instruire  –  primar,  gimnazial, liceal şi universitar. – Continuarea procesului de  descentralizare  şi  de  dezvoltare  a  autonomiei instituţionale. – Corelarea obiectivelor generale ale învăţământului cu cerinţele reale ale pieţei forţei de muncă.  –   În învăţământul  superior: – Se va încuraja înfiinţarea de noi linii de studii in limba germanăla   Universităţile   de   stat   din   România, cu respectarea   prevederilor Legii învăţământului;  F.D.G.R. se angajează sa: –  intermedieze  colaborări  intre  universităţi  romane si germane  respectiv austriece, –  să  susţină  creşterea  numărului  de  burse  acordate  studenţilor români în Germania si Austria,  –  să  susţină    schimburi  de  experienţă  si  programe  de  formare  continua  pentru  cadre  didactice  universitare  in  Germania  si  Austria.   –  În învăţământul preuniversitar:  În cadrul învăţământului  de  stat,  conform  art.121  din  Legea  învăţământului şi   în   spiritul  recomandărilor  specifice  ale  Consiliului  Europei  se  va  asigura studierea  limbii  germane, în  funcţie de solicitările concrete şi reale.  La reorganizarea reţelei şcolare se va  lua în  considerare  şi părerea   specialiştilor care  reprezintă   interesele  minorităţilor naţionale. Nu se va reduce numărul claselor, secţiilor şi unităţilor cu  limbă de predare  germanăşi  se vor căuta modalităţi  de  7 extindere  în   continuare  a  unităţilor cu limbă de predare  germană.  Se va asigura prezenţa  specialiştilor din rândul  minorităţilor naţionale  la  procesul  de elaborare a  reglementărilor  privind  reforma învăţământului.    Se va acorda sprijinul financiar necesar, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi  Cercetării  precum si a  Ministerului  Informaţiilor Publice,  privind  elaborarea  şi  editarea  manualelor  şcolare  din  învăţământul în limbile minorităţilor naţionale. – F.D.G.R. se angajează să: –  intermedieze  colaborări  intre  unităţi  de  învăţământ  române  si  germane respectiv austriece, – să susţină creşterea numărului de burse acordate elevilor romani in  Germania  si  Austria,  sa  intermedieze  colaborări  intre  şcoli romane si germane, respectiv austriece, –  săsusţină    schimburi  de  experienţă  si  programe  de  formare  continuă pentru cadre didactice preuniversitare din învăţământul cu limbă de predare maternă germană în Germania şi Austria; –  să  acţioneze  pentru  continuarea  programelor  de  sprijinire  a  învăţământului în limba maternă – germană – de către guvernele Germaniei şi  Austriei  prin  detaşarea  de  cadre  didactice  în  România; F.D.G.R.  va  continua  sprijinirea  dotării  unităţilor  de  învăţământ  cu  predare  in  limba  germană  din  fonduri  alocate  de  către  statul  german,  respectiv  austriac,  sau  persoane  juridice  si  fizice  din  cele doua state. PSD  va sprijini  integrarea  completă  a  Centrului  de  perfectionare  a  cadrelor  didactice de  la  Medias ca  o  structura  a  MEC,  cu  toate  drepturile si obligatiile care decurg din aceasta. 8. În domeniul mass-media, PSD şi F.D.G.R. convin următoarele:-    PSD va susţine  demersurile  F.D.G.R.  in  sensul  păstrării  sau  eventual  extinderii emisiunilor  radio-TV in limba germană; – Ministerul Comunicaţiilor şi  Tehnologiei  Informaţiei  va  analiza  şi soluţiona dezvoltarea reţelelor de antenă în perspectiva interconectării programelor  de  radio  şi  televiziune  în  limba  germană,  astfel  încât  să se realizeze o coerenţă sporită  a acestora la nivel local şi regional.  8

–    Se va asigura dezvoltarea şi  extinderea  reţelei  terestre de emisie  a  TVR 2 pentru a putea fi recepţionată în toate judeţele ţării.-  PSD  va sprijinii  F.D.G.R.  in  susţinerea  unicului  cotidian  de  limbă germană din România – Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien. 9. PSD şi F.D.G.R. vor colabora şi în alte domenii importante, astfel: –   Se vor lua măsuri pentru sprijinirea cultelor religioase în ceea ce  priveşte  conservarea,  în  condiţii  optime,  a  lăcaşelor  de  cult,  acordarea  de  asistenţă  financiarăşi  urgentarea  retrocedării  unor  clădiri  care  au  aparţinut  cultelor  religioase.  Imobilele  incluse  în  ordonanţe de urgenţă, vor fi puse în posesie.-  Se va asigura înfiinţarea  cât  mai  urgentă  a  structurilor  instituţionale privind aplicarea  Legii  pentru  înlăturarea  oricăror  forme  de  discriminare, cu   participarea   în   structurile   acestora   a   unor   reprezentanţi ai minorităţii germane.-   Se  va  înfiinţa    Institutul  pentru  studierea  problemelor  minorităţilor  naţionale;  în cadrul  acestui  institut se vor  coopta  si  un număr de specialişti la propunerea F.D.G.R. (31 iulie 2002).- Se  va  ratifica  într-o  formă  adecvată  „Carta  europeană  a  limbilor regionale sau minoritare” (31 decembrie 2002).- Se va asigura  finanţarea  echitabilă a editurilor  şi publicaţiilor în limbile minorităţilor naţionale, precum şi a evenimentelor culturale. – Se va asigura  prezenţa cetăţenilor aparţinând  minorităţilor naţionale în funcţiile decizionale ale structurilor  instituţionale atât la nivel  naţional  cât  şi  la  nivel  local,  acolo  unde  comunitatea  germanăare o pondere semnificativă.  – Se  va  înfiinţa un institut  de  etnografie  care  are  drept  scop  cercetarea   istoriei,  obiceiurilor şi  celorlalte aspecte  legate de minoritatea germană din România. – Se va analiza punerea la dispoziţie F.D.G.R. a unor sedii în regim de închiriere  cu  posibilitate  de  cumpărare  ulterioară  (de  ex.  la  Galaţi, Piatra-Neamţ, Craiova). – Se va clarifica statutul unor muzee de importanţă pentru minoritatea germană(de.  ex.  Petreşti,  jud.  Satu  Mare)şi  se  vor  continua  investiţiile  începute  în  acelaşi  domeniu  (de.  ex.  muzeul  Carei,  jud.  Satu Mare)- în cazul Sibiului, primarul va fi sprijinit în toate demersurile pe care le iniţiază  în  interesul  municipiului  Sibiu.  Acest  punct  va  fi  detaliat  cu  organizaţia PSD locală.

ÎN LEGĂTURĂ CU CONLUCRAREA PSD – F.D.G.R. LA NIVEL JUDEŢEAN.

Pe  baza şi  în  spiritul  colaborării  pozitive  dintre  PSD  şi  F.D.G.R.  la nivel  naţional, filialele judeţene  ale celor două  formaţiuni  (acolo  unde  este  cazul) vor  încheia, în  termen de  30 de  zile,  protocoale  proprii  privind conlucrarea pe perioada 2002 – 2003 la nivel judeţean şi local.  –   Aceste protocoale la nivel judeţean se vor încheia numai cu acordul prealabil al Comisiei de Evaluare a Protocolului la nivel naţional.  2.  PSD  şi  F.D.G.R. cer  tuturor filialelor  judeţene  să  realizeze o  bună conlucrare  în  plan  teritorial,  iar  consilierii  locali  şi  judeţeni  să  adopte  hotărâri  în  conformitate  cu  legile  ţării şi  în  interesul  contribuabilor  din  localităţile respective.3. PSD şi F.D.G.R. cerautorităţilor locale să adopte măsuri pentru: – Stabilirea unor priorităţi de restaurare a monumentelor istorice care reprezintă valori importante ale culturii germane din România.  4. Conducerile  filialelor  PSD şi  F.D.G.R.  din  judeţe  au  obligaţia  de  a  se  întâlni trimestrial sau dupa caz la cererea uneia dintre parti, împreună cu conducerile administrative şi parlamentarii din judeţele respective pentru a analiza şi stabili priorităţile judeţelor.  5. Părţile semnatare vor solicita filialelor lor judeţene să se implice serios pentru  determinarea  consiliilor  locale  şi  primarilor  să-şi  facă  datoria  potrivit mandatului încredinţat, să asigure apropierea administraţiei faţă  de  cetăţean, să  crească calitatea şi  operativitatea  serviciilor publice faţă de contribuabili.

CU  PRIVIRE  LA EVALUAREA  REALIZĂRII  PREVEDERILOR  PROTOCOLULUI PE PERIOADA 2002 – 2003.

PSD şi F.D.G.R.  hotărăsc  să  înfiinţeze Comisia de  Evaluare  a  protocolului  alcătuită din  câte  5  reprezentanţi  ai  fiecărei  părţi a celor  două formaţiuni politice.  – Comisia  de  Evaluare  a    Protocolului,  condusă  de  2  copreşedinţi,  se  va  întruni  trimestrial şi  va dezbate  problemele  legate de îndeplinirea obiectivelor incluse în prezentul Protocol.  –  Cu ocazia  analizei  colaborării  la  nivel  local,  vor fi  invitaţi şi reprezentanţii organizaţiilor teritoriale respective.

Comisia de Evaluare va informa lunar conducerile executive ale PSD şi F.D.G.R. în legătură cu stadiul şi  modul  de  soluţionare a obiectivelor  cuprinse în Protocol.  3. La nivelul judeţelor  care încheie protocoale între  filialele PSD şi F.D.G.R. se vor constitui comisii de evaluare la nivel judeţean. 4.  F.D.G.R.  va  sprijini, în continuare, toate demersurile parlamentare  şi guvernamentale  care accelerează   integrarea  României  în Uniunea   Europeană şi  în NATO.  5.  P.S.D. se angajează să  consulte de fiecare  dată,  în prealabil,  Forumul Democrat al  Germanilor  din  România în problemele  majore  de  politică internă şi externă a României.  6.Părţile semnatare vor analiza, semestrial, la nivelul conducerilor celor două formaţiuni politice, obiectivele  cuprinse  în  Protocol  –  pe  baza  informărilor  prezentate  de  către  Comisia  de  Evaluare, stabilind  măsurile care se impun.

Încheiat la Bucureşti , în data de 13 iunie 2002.

Semnatari : președinte  PSD Adrian Năstase, președinte FDGR, Klaus Iohannis

Facebook Comments

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

<